Farewell My Concubine (1993)

Sep 16, 1993 166 min Watch Trailer

overview : Abandoned by his prostitute mother in 1920, Douzi was raised by a theater troupe. There he meets Shitou and over the following years the two develop an act entitled "Farewell My Concubine" that brings them fame and fortune. When Shitou marries Juxian, Doutzi becomes jealous, the beginnings of the acting duo's explosive breakup and tragic fall take root.
Genres :
Tags : , , , , ,

CAST

Leslie CheungChing Dau Ji (Cheng Dieyi)
Gong LiGuk Sin (Juxian)
Zhang FengyiDuen Siu Lau (Duan Xiaolou)
Jiang WenliYan Hong/Siu Dau Ji's mother
Ge YouMaster Yuan Si Qing
Lu QiMaster Guan
Ying DaManager
Yi DiEunuch Zhang
Zhi YitongAoki Saburo
Li ChunXiao Xi (teenager)
Lei HanXiao Xi (adult)
Fei YangShitou (child)
Ma Ming-WeiDau Ji (child)
Zhao Hai-LongShitou (teenager)
Yin ZhiDau Ji (teenager)
Li DanLaizi (teenager)

You May Also Like